top of page
ATS

งานบริการของเรา

ประเภทการบริการ
ความยาว
ความสูง
ยี่ห้อ
ช่วงล่าง
รองรับระบบ ABS
ประเมิณมาตราฐาน EURO3
รถตู้ 10-13 ทีนั่ง
5.9 เมตร
2.2 เมตร
TOYOTA
ถุงลม
Yes
Yes
รถมินิบัส 20 ที่นั่ง
7 เมตร
3 เมตร
YOTONG
แหนบ
Yes
Yes
รถบัส 30 ที่นั่ง
10 เมตร
4 เมตร
YOTONG
ถุงลม
Yes
Yes
รถบัส 40 ที่นั่ง
12 เมตร
4 เมตร
SCANIA , VOLVO
ถุงลม
Yes
Yes
รถบัส 50 ที่นั่ง 2 ชั้น
12 เมตร
4.5 เมตร
SCANIA , MAN
ถุงลม
Yes
Yes
bottom of page