top of page

ก่อสร้าง Double Former Glove Dipping line Dr Boo ชลบุรี เช่ารถมินิบัส A.T.S. TRAVEL เดินทางฉีดวัคซีน

เช่ารถมินิบัส A.T.S. TRAVEL เดินทางฉีดวัคซีนพนักงานของ ก่อสร้าง Double Former Glove Dipping line Dr Boo ชลบุรี ทั้งหมด 15 ท่าน ณ. ม.ธุรกิจบัณฑิต ภายใต้หน่วยงาน ประกันสังคม


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19Comments


bottom of page