top of page

บริษัท ไทยการซอง จํากัด สมุทรปราการ เช่ารถบัสรับส่งบุคลากรเพื่อรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มแรก

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยการซอง จํากัด สมุทรปราการ ได้ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL รับส่งพนักงาน เพื่อรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มแรก วันที่ 26 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาล พริ้นซ์สุวรรณภูมิ เพื่อเดินหน้าการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กร


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย

📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

https://www.ats-abb.com/sha
bottom of page