top of page

ห้องเย็นปิติเซ็นเตอร์ ศูนย์กระจายสินค้า อยุธยา เชื่อใจ A.T.S. TRAVEL เช่ารถบัสเดินทางรับส่งฉีดวัคซีน


ห้องเย็นปิติเซ็นเตอร์ ศูนย์กระจายสินค้า สาขา อยุธยา เดินหน้าส่งพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนสิงหาคม 2 คัน

✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท ✅ DTAC wifi free ✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง ✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ ✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย 📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0 📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19 https://www.ats-abb.com/shaコメント


bottom of page