top of page

ให้บริการ รับ-ส่ง พนักงานองค์การเภสัชกรรม ประจำ สัญญารายปี

ให้บริการรับส่งพนักงานองค์การเภสัชกรรม ด้วยการชนะการประกวดราคา ระยะเวลา 2 ปี

โดยรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประจำรายปี 2564 - 2566 เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายครบครันภายในรถ และ อายุรถไม่เกิน 5 ปี ใหม่ มาตราฐานสากล ผ่าน EURO 3 ลดมลพิษ PM 2.5


✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย

📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

https://www.ats-abb.com/sha


bottom of page