top of page

ให้บริการ รับ-ส่ง พนักงานองค์การเภสัชกรรม ประจำ สัญญารายปี

ให้บริการรับส่งพนักงานองค์การเภสัชกรรม ด้วยการชนะการประกวดราคา ระยะเวลา 2 ปี

โดยรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประจำรายปี 2564 - 2566 เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายครบครันภายในรถ และ อายุรถไม่เกิน 5 ปี ใหม่ มาตราฐานสากล ผ่าน EURO 3 ลดมลพิษ PM 2.5


✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19Comments


bottom of page