top of page

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง ฉีดวัคซีน คณะบริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด อำเภอสามพราน นครปฐม

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด อำเภอสามพราน นครปฐม ได้เดินทางฉีดวัคซีนโดยรถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ SCB สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร และ ภายในโรงงานComments


bottom of page