พาพนักงานมาฉีดวัคซีนประกันสังคม ปทุมธานี เช่าบัส 50 ที่นั่ง 4 คัน