top of page

ขั้นตอนการจองรถ

กรอกแบบฟอร์ม
ใบเสนอราคาออนไลน์

ยืนยันใบเสนอราคา
แจ้งทะเบียนรถพร้อมข้อมูลพนักงาน

ชำระเงินตามข้อตกลง
เงินสดหรือโอนเงินออนไลน์

สนุกกับทริปของท่าน
เดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ช่องทางการชำระเงินค่าบริการรถ

PayPal ButtonPayPal Button


ชำระเงินด้วยเงินสด

 

โอนเงินออนไลน์


(ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ Email : ats-abb@hotmail.com หรือ Line ID : @ats-abb)

 

 

ชำระเงินด้วย PAYPAL 

bottom of page