top of page

เช่ารถบัส 20 คัน พาพนักงาน บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด รับการฉีควัคซีน เข็ม 1

เช่ารถบัส พาพนักงาน บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด รับการฉีควัคซีน เข็ม 1 ณ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค จำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กร
bottom of page