top of page

เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง เดินทางฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันองค์กรให้โรงงาน บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด

บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง มากกว่า 4 คันเดินทางฉีดวัคซีนให้บุคลากรในโรงงาน บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด เข็มที่ 2 ภายใต้วัคซีนประกันสังคม โรงงานไม้อารีย์อภิักษ์ บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปฉีควัคซีนที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สวนเจ้าเชตุ


Comments


bottom of page