top of page

เช่ารถบัส 21 คัน เดินทางฉีดวัคซีน ประกันสังคม ม.33 ชาญนครฯ พร้อมกัน 5 สาขา ทั่วประเทศไทย

เครือชาญนครฯ เช่ารถบัส A.T.S. TARVEL 21 คัน เดินทางเข้ารับวัคซีน ประกันสังคม ม.33 ทั่วประเทศไทย 5 สาขา ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง และ ชลบุรี โดยมีการจัดระเบียบก่อนขึ้นรถ พร้อมจุดคัดกรอง และนั่งเว้นระยะห่างตามมาตราการรัฐ พร้อมกันเดินทางมุ่งหน้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ เน้นสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กรYorumlar


bottom of page